Sylwetka absolwenta i efekty kształcenia Drukuj
piątek, 26 sierpnia 2016 11:16

Absolwent Podyplomowych Studiów „Mikrobiologia, Higiena, Środowisko – Bezpieczeństwo i Jakość w Praktyce Przemysłowej” otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wiedza:

Ma wiedzę na temat międzynarodowych standardów dotyczących jakości procesu wytwarzania produktów spożywczych, leczniczych, kosmetycznych oraz zna podstawowe akty prawne dotyczące tych zagadnień

Wykazuje znajomość zasad planowania analiz w zakresie analizy jakości, nowoczesnych technik zbierania danych oraz stosowania różnych narzędzi badawczych

Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą prawidłowej mikroflory człowieka i mikroorganizmów chorobotwórczych oraz zagrożeń płynących z zanieczyszczeń bakteryjnych, grzybowych oraz wirusowych w procesie produkcji.

Ma szeroką wiedzę dotyczącą rozmieszczenia mikroorganizmów w środowisku, a także postrzegania środowiska jako źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych w procesie produkcji.

Zna zasady samodzielnego przeprowadzania badania czystości mikrobiologicznej produktów spożywczych, leczniczych, kosmetycznych oraz opracowywania wyników w formie raportów.

Ma poszerzoną wiedzę w zakresie nowych metod i technik diagnostycznych, wykorzystywanych do identyfikacji mikroorganizmów.

Zna zasady walidacji metod mikrobiologicznych, serologicznych, molekularnych wykonywanych techniką klasyczna

Ma wiedzę o zasadach higieny produkcji oraz systemach monitoringu stanu sanitarnego pomieszczeń produkcyjnych, higieny procesów technologicznych oraz personelu.

Zna zasady opracowywania i wdrażania GHP i GMP w praktyce przemysłowej.

Wykazuje znajomość zasad opracowywania i wdrażania systemu bezpieczeństwa żywności HACCP w sektorze spożywczym.

Ma wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat rodzajów audytów oraz zasad ich przeprowadzania.

Umiejętności:

Wykazuje umiejętność przeprowadzenia kontroli mikrobiologicznej produktów leczniczych, spożywczych, kosmetycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami farmakopei Europejskiej, norm ISO, rozporządzeń i dyrektyw UE.

Potrafi przeprowadzić walidację metod mikrobiologicznych jakościowych, ilościowych oraz alternatywnych.

Wykazuje umiejętność przygotowywania dokumentacji laboratoryjnej oraz wymaganej od audytowanego laboratorium mikrobiologicznego.

Potrafi tworzyć instrukcje i weryfikować procedury zapewniające skuteczne funkcjonowanie zasad higieny i czystości w procesie produkcji.

Wykazuje umiejętność przygotowania i weryfikowania procedur i instrukcji Dobrej Praktyki Produkcyjnej, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie procesu przemysłowego w sektorze spożywczym.

Wykazuje umiejętność tworzenia deklaracji produktu i schematu produkcji, krytycznej analizy zagrożeń oraz monitorowania punktów kontrolnych w produkcji przemysłowej sektora spożywczego.

Potrafi przeprowadzić audit systemu zarządzania laboratorium  mikrobiologicznego zgodnie z normą PN-ENISO/IEC 17025

Kompetencje społeczne:

Ma nawyk korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu praktycznych problemów.

Rozumie znaczenie monitorowania czystości mikrobiologicznej produktów spożywczych, leczniczych, kosmetycznych oraz docenia wagę nowoczesnych metod identyfikacji mikroorganizmów chorobotwórczych.

 

Poprawiony: piątek, 26 sierpnia 2016 11:16