O studiach Drukuj

 

 

 

REKRUTACJA 2021

Organizator

Studia organizuje Uniwersytet Warszawski, Instytut Mikrobiologii Wydziału Biologii korzystając ze wsparcia
firmy JARS sp. z o.o

Kierownik Studiów:

Dr hab. Katarzyna Brzostek, Zakład Mikrobiologii Stosowanej,
Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii UW Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Cel, zakładane efekty uczenia się

Celem studiów jest poznanie zasad oraz ugruntowanie i poszerzenie wiedzy w szeroko pojętej kontroli mikrobiologicznej w przemyśle oraz zapewnienia standardów jakości w praktyce zawodowej. Program proponowanych studiów jest nowatorski, gdyż treści programowe wiążą się mocno z praktyką przemysłową i są podyktowane wymaganiami stawianymi przy wytwarzaniu produktów leczniczych, kosmetycznych oraz spożywczych. Wiedza teoretyczna uzupełniana jest zajęciami praktycznymi o charakterze ćwiczeń i warsztatów, w trakcie których student ma możliwość skonfrontowania teorii z praktycznym doświadczeniem oraz poznania nowoczesnych metod badawczych i diagnostycznych stosowanych w przemyśle.

Zakładane efekty uczenia:

  • Poszerzenie wiedzy oraz zdobycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych do pracy w mikrobiologicznych laboratoriach przemysłowych;
  • Nabycie umiejętności w zakresie nowych metod i technik diagnostycznych, wykorzystywanych do identyfikacji mikroorganizmów;
  • Poszerzenie wiedzy w zakresie systemów jakości oraz stosowania zasad „Dobrych Praktyk”;
  • Pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat podstawowych narzędzi zapewnienia jakości, tj. rodzajów audytów oraz zasad ich przeprowadzania – system zarządzania i audyt jakości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025;
  • Nabycie umiejętności audytora wewnętrznego systemu zarządzania laboratorium
  • Poznanie możliwości wykorzystania wiedzy mikrobiologa w przemyśle;
  • Rozwój współpracy UW z otoczeniem gospodarczym

Wykładowcami są, m.in. wysokiej klasy specjaliści - mikrobiolodzy, eksperci i audytorzy zajmujący się problematyką związaną z zapewnieniem jakości w branży spożywczej, farmaceutycznej oraz kosmetycznej, a także osoby pracujące w akredytowanym laboratorium do kontroli mikrobiologicznej żywności.
(Wykładowcy)

Wymagania stawiane kandydatom na studia - adresaci studiów

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier i magister) o profilu biologiczno-chemicznym.

Studia kierowane są do osób poszukujących pracy, a także związanych zawodowo z proponowaną tematyką, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Studia adresowane są szczególnie do pracowników laboratoriów mikrobiologicznych przy zakładach produkcyjnych oraz osób odpowiedzialnych za zapewnienie jakości w procesie wytwarzania produktów spożywczych, leczniczych, kosmetycznych.

Tryb, forma:

Studia podyplomowe prowadzone są w trybie zaocznym, w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZJAZDÓW

Studia trwają dwa semestry i obejmują 250 godz. dydaktycznych. Zajęcia rozpoczynają się w styczniu i trwają do listopada, odbywają się w soboty i niedziele, w ciągu 14 sesji dydaktycznych.

Terminy zjazdów w roku 2021: terminy zjazdów są uzależnione od sytuacji epidemicznej i zostaną podane pod koniec września. UWAGA: ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA CZĘŚCI ZAJĘĆ W SYSTEMIE ZDALNYM

Kryteria zaliczenia

Ćwiczenia i warsztaty kończą się zaliczeniem, bez wystawiania oceny.

Wykłady zaliczane są na ocenę.

Kryteria oceniania ćwiczeń i warsztatów to: (i) obecność na zajęciach; (ii) aktywność na zajęciach, (iii) przygotowanie sprawozdania z ćwiczenia/ warsztatów. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest nie więcej niż 2 nieobecności na zajęciach.

Wykłady oceniane są na podstawie: (i) obecności; (ii) egzaminu pisemnego w formie testu zawierającego pytania zamknięte wielokrotnego wyboru. Test przeprowadzany jest po zakończeniu bloku tematycznego.

Język wykładowy

Język polski

Świadectwo

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie ćwiczeń i warsztatów oraz zdanie egzaminów. Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Opłata administracyjna z tytułu wydania świadectwa wynosi 30 zł.

Rekrutacja

Zajęcia rozpoczynają się w styczniu i trwają do grudnia.

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta, rozpoczyna się we wrześniu O przyjęciu na studia decyduje Komisja Rekrutacyjna (Szczegóły rekrutacji)

Organizacja studiów

Studia prowadzone są w następujących lokalizacjach:

  1. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Miecznikowa 1, Warszawa
  2. JARS Sp. z o.o., ul. Kościelna 2a, Legionowo Łajski

Osoby spoza Warszawy mogą korzystać z zakwaterowania w Domu akademickim UW przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 lub przy ul. Radomskiej 11. 

Czesne

Koszt uczestnictwa: 6 600 zł.

Opłaty można dokonać jednorazowo lub w dwóch ratach (3 300 zł + 3 300 zł) (opłaty za studia)